Sherida Lucia Kartowirjo | Transformers, Ateliers

foto © Guido Bosua